Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i jest ona dla nas bardzo ważna. Chcąc dopasować nasze treści do potrzeb użytkowników korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać wybrane dane osobowe. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, co dokładnie zbieramy oraz w jakim celu. Pamiętaj, że Twoje dane są u nas zawsze bezpieczne.

Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem Serwisu internetowego www.Quiz.gazetakoncept.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych (dalej Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81b lok. 73A wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000425007.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis www.Quiz.gazetakoncept.pl ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie www.gazetakoncept.pl oraz poprzez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie www.fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Ochrona prywatności Użytkowników

I. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis www.Quiz.gazetakoncept.pl : podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 2. Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem konta: adres e-mail, nazwa użytkownika
 3. Opcjonalne dane podane dobrowolnie w profilu: imię, nazwisko,
 4. Marketing własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych; podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą – marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora – marketing bezpośredni produktów i usług własnych) . Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres email
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu www.Quiz.gazetakoncept.pl , dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu www.Quiz.gazetakoncept.pl

Udostępnianie danych osobowych

 1. Serwis www.Quiz.gazetakoncept.pl umożliwia użytkownikom tworzenie profili, w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. quizy, uzyskane punkty, itp.) stają się publicznie dostępne.
 2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki email. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 6. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umów na realizację projektów. Dodatkowo, po skończeniu projektu Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych – 5 lat od skończenia każdego z projektów.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  b. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  c. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  d. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy przez Formularz kontaktowy lub innych danych kontaktowych Serwisu www.Quiz.gazetakoncept.pl
 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie wyłącznie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, natomiast bez rejestracji funkcjonalność serwisu jest ograniczona.
 2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
 3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  a. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  b. Zgoda na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  c. Aby całkowicie usunąć profil wraz z danymi należy skasować konto.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.