Regulamin uczestnictwa w quizach ekonomicznych w ramach projektu „Student na rynku”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest wydawca Magazynu Akademickiego „Koncept”
  Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych (dalej Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81b
  lok. 73A wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 00000425007.
 2. Konkurs ma charakter quizów internetowych (dalej Quizy). Quizy są organizowane przez Fundację
  Inicjatyw Młodzieżowych w ramach projektu ekonomicznego pt.: „Student na rynku” realizowanego
  na łamach Magazynu Akademickiego „Koncept” z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu
  edukacji ekonomicznej.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie w tym „Mini
  Quizach”, „Quizach Ekonomicznych” oraz w „Wielkim Quizie Ekonomicznym”, rodzaj nagród
  i sposób ich uzyskania.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.Quiz.gazetakoncept.pl.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Konkurs prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową Organizatora
  www.Quiz.gazetakoncept.pl

UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Rejestracja do udziału w Quizach
  odbywa się z wykorzystaniem strony www.Quiz.gazetakoncept.pl i dostępnego tam panelu logowania.
  Quizy dostępne są dla zalogowanych osób.
 2. Udział w Quizach dedykowany jest głównie do studentów, pojedynczych osób (19-25 lat)
  i absolwentów z największych ośrodków akademickich w Polsce (do 30 lat).
 3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Konkursie. Uczestnikami quizów nie mogą być
  pracownicy Organizatora.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
  Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza,
  że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnictwa w Konkursie
  oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można
  przenosić na inne osoby.
 6. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach „Quizu Ekonomicznego”.
  Otrzymanie nagrody w/w Quizie nie wyklucza zdobycia nagrody w „Wielkim Quizie Ekonomicznym”.

TEMATYKA

 1. Tematyka wszystkich Quizów będzie dotyczyła projektu „Student na rynku” i opublikowanych
  materiałów z nim związanych na łamach Magazynu Akademickiego „Koncept” począwszy od numeru
  73 (październik 2019), aż do zakończenia projektu.
 2. W każdym numerze Magazynu Akademickiego „Koncept” ukaże się wywiad, artykuł
  podsumowujący oraz krzyżówka. Powstałe materiały będą dotyczyły tematyki ekonomicznej.
 3. Zapoznanie się z wyprodukowanymi materiałami jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie,
  ponieważ na ich podstawie będą przygotowywane quizy.
 4. Wszystkie materiały (wywiady, krzyżówki, artykuły podsumowujące) będą także dostępne na stronie
  Magazynu Akademickiego „Koncept” www.gazetakoncept.pl w specjalnie przygotowanej zakładce
  projektu pt.: „Student na rynku”. Magazyn Będzie dostępny również w wersji on-line na stronie
  www.issuu.com/fundacjainicjatywmlodziezowych

ZASADY ORGANIZACJI QUIZÓW

Quizy dzielą się na trzy rodzaje:

I. „Mini Quiz Ekonomiczny”

II. „Quiz Ekonomiczny”

III. „Wielki Quiz Ekonomiczny”

Wyniki Konkursów z nagrodami ogłaszane będą w serwisie Facebook na fanpage @gazetakoncept oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do laureatów Konkursu.

TERMINY QUIZÓW

Terminy quizów będą ogłaszane każdorazowo na łamach Magazynu Akademickiego „Koncept”, na platformie quizów www.Quiz.gazetakoncept.pl, na stronie gazety www.gazetakoncept.pl, oraz
na fanpage Konceptu @gazetakoncept.

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje wyłonienie 12 laureatów Konkursu w tym po 3 laureatów po każdym „Quizie Ekonomicznym” ( w sumie 9 osób) oraz 3 laureatów „Wielkiego Quizu Ekonomicznego”.
 2. Nagrody w Konkursie:

3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na nagrody pieniężne.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą
  w Warszawie (00-382), ul. Solec 81b lok. 73a.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych możliwy jest pod
  adresem e-mail kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i opublikowania
  laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów
  i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty, które będą świadczyły usługi
  na zlecenie Organizatora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  w przypadku uczestników – przez czas realizacji konkursu przez Organizatora,
  w przypadku laureatów – również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz
  obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych,
  w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
  niemożliwością otrzymywania w Konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania
  nagród przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19
  listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega
  regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. W sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
  Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez uczestnika i Organizatora polubownie,
  zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) Organizator może przetwarzać
  informacje o użytkowniku (jego dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail niezbędne
  do przeprowadzenia Konkursu), i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
  niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego
  zaakceptowaniem.